Micro/Nano-Chip Electrokinetics

Xiangchun

von: Xiangchun Xuan · Shizhi Qian

Taschenbuch

ISBN: 978-3-03842-452-9

ISBN-10: 3-03842-452-8

MDPI · 2017