Beschaffungscontrolling (De Gruyter Studium)

Piontek

von Jochem Piontek

Taschenbuch

ISBN-13: 978-3-11-044773-6

ISBN-10: 3-11-044773-8

De Gruyter Oldenbourg · 2016

S. auch:
2012TaschenbuchBeschaffungscontrolling (Managementwissen für Studium und Praxis)
2004Gebundene AusgabeBeschaffungscontrolling
1999Gebundene AusgabeBeschaffungscontrolling