Mycorrhiza - Eco-Physiology, Secondary Metabolites, Nanomaterials

Metabolites

von: Ajit Varma · Ram Prasad · Narendra Tuteja

Taschenbuch

ISBN-13: 978-3-319-86266-8

ISBN-10: 3-319-86266-9

Springer · 2018

Siehe auch:
2017Gebundene AusgabeMycorrhiza - Eco-Physiology, Secondary Metabolites, Nanomaterials