Plasma-Aided Nanofabrication: From Plasma Sources to Nanoassembly

Nanoassembly

von: Ken Ostrikov · Shuyan Xu

Gebunden

ISBN: 978-3-527-40633-3

ISBN-10: 3-527-40633-6

Wiley-VCH · 2007