New Developments (Structure and Bonding (56), Band 56)

Ramakrishna

von: B. Dobias · I.R. Epstein · K. Kustin · S.K. Patil · V.V. Ramakrishna

Gebunden

ISBN: 978-3-540-13106-9

ISBN-10: 3-540-13106-X

Springer · 1984