Kollagenovye substancii: istochniki, svojstva, primenenie: Sbornik nauchnyh statej

von: Ljudmila Antipova · Stanislav Storublevcev · Svetlana Bolgova

Taschenbuch

ISBN-13: 978-3-659-79603-6

ISBN-10: 3-659-79603-4

LAP Lambert Academic Publishing · 2015