Kontextnoe obuchenie. Virtual'nye stendovye laboratornye raboty

von Klavdiya Gamburg

Taschenbuch

ISBN-13: 978-3-659-81518-8

ISBN-10: 3-659-81518-7

LAP Lambert Academic Publishing · 2015